คอร์สออนไลน์สำหรับผู้ใหญ่ (18 ปีขึ้นไป)

คอร์สภาษาจีนออนไลน์สำหรับนักศึกษา, วัยทำงาน, ผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนภาษาจีนกลาง

เรียนสะดวก เข้าใจง่าย ใช้สื่อสารได้จริงแม้ไม่เคยมีพื้นฐาน

ด้วยหลักสูตรภาษาจีนออนไลน์คุณภาพที่พัฒนาจากประสบการณ์สอนภาษาจีนกลางยาวนาน 10 กว่าปีของเลิร์นนิ่งอีสท์ 

คอร์สภาษาจีนออนไลน์สำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) แบ่งออกเป็น 3 ระดับตามพื้นฐานของผู้เรียน ดังนี้

1. Elementary Chinese สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหรือมีพื้นฐานเล็กน้อย

2. Intermediate Chinese สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนระดับกลาง

3. Advanced Chinese สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนระดับสูง

  


 

 Elementary Chinese

ภาษาจีนออนไลน์ระดับต้นสำหรับผู้ใหญ่ 

รายละเอียดคอร์ส

 • สำหรับผู้เรียนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหรือมีพื้นฐานเล็กน้อย
 • ใช้หลักสูตรภาษาจีนออนไลน์ระดับต้นสำหรับผู้ใหญ่ของสถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์ ซึ่งเรียนทั้งหมด 80 sessions 
 • เรียนครั้งละ 2 sessions ระยะเวลา 45 นาที/session
 • เรียนสดตัวต่อตัวแบบออนไลน์ สามารถเลือกวัน-เวลาเรียนที่สะดวกได้
 • เลือกเรียนกับเหล่าซือชาวไทย หรือ เหล่าซือชาวจีนได้
 • สอนโดยเหล่าซือที่มีจิตวิทยาและประสบการณ์เฉพาะทาง สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาจีนกลาง
 • รู้จักตัวอักษรจีน พินอิน และเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน
 • เรียนรู้คำศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์ และบทสนทนาพื้นฐาน
 • เนื้อหาเทียบเท่า HSK ระดับ 1-2
 • ทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีนช่วยต่อยอดสู่การเรียนในระดับสูงขึ้นได้ง่ายขึ้น 

 


 

  Intermediate Chinese

ภาษาจีนออนไลน์ระดับกลางสำหรับผู้ใหญ่ 

 รายละเอียดคอร์ส

 • สำหรับผู้เรียนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีพื้นฐานภาษาจีนระดับกลาง
 • ใช้หลักสูตรภาษาจีนออนไลน์ระดับกลางสำหรับผู้ใหญ่ของสถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์ ซึ่งเรียนทั้งหมด 160 sessions
 • เรียนครั้งละ 2 sessions ระยะเวลา 45 นาที/session
 • เรียนสดตัวต่อตัวแบบออนไลน์ สามารถเลือกวัน-เวลาเรียนที่สะดวกได้
 • เลือกเรียนกับเหล่าซือชาวไทย หรือ เหล่าซือชาวจีนได้
 • สอนโดยเหล่าซือที่มีจิตวิทยาและประสบการณ์เฉพาะทาง สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาจีนกลาง และตัวอักษรจีน 
 • เรียนรู้คำศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์ และบทสนทนาระดับกลาง
 • เนื้อหาเทียบเท่า HSK ระดับ 3-4 
 • ความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาจีน
 • ทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีนช่วยต่อยอดสู่การเรียนในระดับสูงได้ง่ายขึ้น

 


 

  Advanced Chinese

ภาษาจีนออนไลน์ระดับสูงสำหรับผู้ใหญ่

รายละเอียดคอร์ส

 • สำหรับผู้เรียนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีพื้นฐานภาษาจีนระดับสูง
 • ใช้หลักสูตรภาษาจีนออนไลน์ระดับสูงสำหรับผู้ใหญ่ของสถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์ ซึ่งเรียนทั้งหมด 480 sessions
 • เรียนครั้งละ 2 sessions ระยะเวลา 45 นาที/session
 • เรียนสดตัวต่อตัวแบบออนไลน์ สามารถเลือกวัน-เวลาเรียนที่สะดวกได้
 • เลือกเรียนกับเหล่าซือชาวไทย หรือ เหล่าซือชาวจีนได้
 • สอนโดยเหล่าซือที่มีจิตวิทยาและประสบการณ์เฉพาะทาง สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาจีนกลาง และตัวอักษรจีน
 • เรียนรู้คำศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์ และบทสนทนาระดับสูง
 • ทักษะการวิเคราะห์ตีความและประมวลผลภาษาจีน 
 • เนื้อหาเทียบเท่า HSK ระดับ 5-6
 • ความมั่นใจในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาและทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน

  นัดทดลองเรียน, สอบถามข้อมูล 

กดแอด LINE@, กดปุ่มโทรออก หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างได้เลยค่ะ 

 


Visitors: 239,479