เด็กไทยเก่งจีน หมวด เครื่องเขียน

BACK TO SCHOOL ช่วงเวลาที่นักเรียนหลายคนเปิดเทอมและกลับเข้าโรงเรียน เรียนหนังสือเรามาฟิตภาษาจีนต้อนรับเปิดเทอมใหม่กันด้วยหมวดคำศัพท์เครื่องเขียนดีกว่า  

 1.  ดินสอ 铅笔 [qiān bǐ เชียนปี่]
 2.  ปากกาลูกลื่น 圆珠笔 [yuán zhū bǐ เหยวียนจูปี่]
 3.  ยางลบ 橡皮檫 [xiàng pí cā เซี่ยงผีชา]
 4.  ดินสอสี 彩色铅笔 [cǎi sè qiān bǐ ฉ่ายเซ่อเชียนปี่]
 5.  ไม้บรรทัด 尺子 [chǐ zi ฉื่อจึ๊]
 6.  กรรไกร 剪刀 [jiǎn dāo เจี่ยนเตา]
 7.  สมุด 本子 [běn zi เปิ่นจึ๊]
 8.  หนังสือ 书 [shū ชู]
 9.  กบเหลาดินสอ 卷笔刀 [juǎn bǐ dāo เจวี๋ยนปี่เตา]
 10.  เครื่องคิดเลข 计算器 [jì suàn qì จี้ซ่วนชี่]
 11.  เครื่องเย็บกระดาษ 订书机 [dìng shū jī ติ้งชูจี] 
 12.  ลวดเย็บกระดาษ 订书钉 [dìng shū dīng ติ้งชูติง]
Visitors: 48,667