เลิร์นนิ่งอีสท์เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและแนวทางการฝึกฝนทักษะชีวิตที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 
เราจึงขอแนะนำ กักเคนคลาสรูม หลักสูตรการพัฒนาความคิดและทักษะการใช้ชีวิต
ผ่านวิชาคณิตศาสตร์ จากประเทศญี่ปุ่น

 

แนวทางการเรียนรู้ของ กักเคนคลาสรูม

1. สร้างทักษะพื้นฐานทางวิชาการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยอาศัยการเรียน และทบทวนผ่านการทำการบ้านทุกวัน จะช่วยเสริมสร้างนิสัยที่ดีของการเรียนรู้
2. ไม่อ้างอิงกับระดับชั้นเรียน
เราพิจารณาตามความสามารถและลักษณะนิสัยของนักเรียนเป็นรายบุคคล พร้อมจัดการสอนให้สอดคล้อง เด็กๆจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและลงมือทำเองหลังจากเข้าใจแล้ว
3. ต่อยอดได้ด้วยตนเอง
การเรียนด้วยวิธีของ Gakken Classroom จะปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเรียนและส่งเสริมทักษะการคิดด้วยตนเองให้กับเด็กๆผ่านแบบฝึกหัด รวมถึงการให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมแก่เด็กๆแต่ละคน
4. สร้างทักษะพื้นฐานทางมารยาท
เราไม่เพียงให้ความสนใจแต่ความสามารถพื้นฐานทางวิชาการ แต่เรายังส่งเสริมให้เด็กๆมีมารยาททางสังคม เช่น การทักทาย การจัดระเบียบพื้นที่ส่วนตัว เป็นต้น

 

วิธีการเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนแนวทางการเรียนรู้ของ กักเคนคลาสรูม

1. เรียนที่ Gakken Classroom 2 ครั้ง/สัปดาห์ และทำการบ้านทุกวัน

เด็กๆจะได้ฝึกนิสัยใฝ่เรียนรู้และพัฒนาความสามารถทางวิชาการทุกวันผ่านการทำแบบฝึกหัดและการบ้านของเรา
2. ออกแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
เราออกแบบแผนการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ละคน โดยพิจารณาจากลักษณะนิสัย และระดับความสามารถในปัจจุบัน
3. เรียนอย่างเข้มข้มและมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรเราเรียนอย่างเข้มข้นและเสร็จในระยะเวลาสั้น เนื่องจากระยะเวลาความสนใจของเด็กๆแต่ละระดับชั้นนั้นแตกต่างกัน (อาจกล่าวได้ว่าระยะเวลาความสนใจของเด็กๆประมาณ “ระดับชั้นเรียน×10 นาที ±10 นาที)
4. การฝึกฝนทำแบบฝึกหัดซ้ำ
การทบทวนโดยการทำแบบฝึกหัดจะช่วยทำให้ความสามารถพื้นฐานทางวิชาการของเด็กๆแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

คอร์สเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ช่วงปิดเทอม

 

สนใจทดสอบวัดระดับหรือสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 083-5469545, 083-5469598
Line: gakken_thenine
Facebook: gakkenthenine

Visitors: 28,728