รายละเอียดคอร์สเรียน "ภาษาจีนกลางสำหรับเด็กโต"
 • รับนักเรียนอายุ 12-16 ปี 
 • เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)  
 • ฝึกฝนทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียน และเตรียมสอบ HSK1-3
สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ  
 • ทักษะฟัง-พูด-อ่าน (ทั้งพินอินและตัวอักษารจีน)-เขียน (ทั้งพินอินและตัวอักษารจีน)
 • คำศัพท์ภาษาจีน 500-650 คำและประโยคสนทนาที่จำเป็น
 • การเขียนตัวอักษรจีนตามหลักการเขียน และอ่านบทความภาษาจีนได้
 • ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีนเพื่อการต่อยอดสู่ระดับวิชาการ
 • ความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนกลางสื่อสารกับเจ้าของภาษา 
 • สามารถสอบวัดระดับภาษาจีนมาตรฐานจากประเทศจีน ที่ชื่อ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ได้

กิจกรรมในห้องเรียน

 • เรียนอย่างเป็นระบบ มีการให้ทำกิจกรรมเพื่อฝึกฝนการใช้งาน และท่องจำคำศัพท์ที่จำเป็นเพื่อการเขียนและอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • เนื้อหาเป็นไปตามวัยและออกแบบมาให้เหมาะสมกับนักเรียน
 • เหล่าซือกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนรวมกับบทเรียนทุกครั้ง พร้อมทั้งมีการรวมกลุ่มทำงานหรือกิจกรรมเพื่อฝึกฝนการสื่อสารแบบเป็นทีม
 • กิจกรรมและสื่อการเรียนน่าสนใจ เข้าใจง่าย แบบเรียนใช้แบบมาตรฐานของประเทศจีน

นัดหมายทดลองเรียน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. 02-056-7836, 083-546-9598, 083-5469545

กลับหน้าคอร์สเรียนภาษาจีนกลาง

Visitors: 22,601