dot
dot
dot
bulletเพลย์กรุ๊ปภาษาจีนกลาง
bulletภาษาจีนกลางสำหรับเด็กเล็ก
bulletภาษาจีนสำหรับเด็กโต
bulletการออกเสียงภาษาจีนพินอิน
dot
dot
bulletซีดี-ดีวีดี CD-DVD
bulletบัตรคำศัพท์ Flash Cards
bulletพจนานุกรม Dictionary
bulletหนังสือนิทาน Picture Books
bulletพินอิน Chinese Pinyin
dot
dot
bulletวาดภาพพู่กันจีน
bulletChinese Evening Fun Club
dot
dot
bulletตารางเรียน
dot
dot
bulletคอร์สภาษาจีนช่วงปิดเทอม
bulletกิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน
dot

dot
ซัมเมอร์แคมป์สิงคโปร์ กรกฎาคม 2560
สถานที่เรียน         สถาบันภาษา Little Mandarins ประเทศสิงคโปร์
ช่วงเวลา               2 - 16 กรกฎาคม 2560
ค่าใช้จ่าย             82,500 บาท 
เวลารับสมัคร        ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
 
    
  
 
เงื่อนไขการสมัคร 
1. ผู้สมัครอายุ 8 ปีขึ้นไป
2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ หากมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
3. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน
4. ยื่นเอกสารสมัครและหลักฐาน พร้อมชำระเงินมัดจำ* จำนวน 25,000 บาทสำหรับการจองภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
 
 
เอกสารการสมัคร 
1. กรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร application form summer Singapore
2. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว 5 ใบ
3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
4. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา
 
ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ โดยสายการบิน Cathay Pacific (หรือบเทียบเท่า) ชั้นประหยัด 
2. ค่าเรียน (ค่าหนังสือ + ค่าเรียน + ค่ากิจกรรม + ค่าอุปกรณ์)
3. ค่าทัศนศึกษา (ค่ารถรับส่ง + ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการ)
4. ค่าภาษีสนามบิน
5. ค่าที่พักห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว
6. ค่าอาหาร 3 มื้อยกเว้นมื้อเที่ยงวันเสาร์ - อาทิตย์
7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 1.5 ล้านบาท
8. คุณครูคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญภาษาจีน ดูแลตลอดโครงการ
 
ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม  
1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีน้ำหนักกระเป๋าเดินทางหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ และทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. กรณียกเลิกกระทันหันก่อนการเดินทาง 1 สัปดาห์ ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
 
หมายเหตุ 
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ทางศูนย์จะยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-7167836, 083-5469598

 
คอร์สภาษาจีนช่วงปิดเทอม

คอร์สภาษาจีนช่วงปิดเทอม
ตัวอย่างภาพคอร์สภาษาจีนเด็กเล็กช่วงปิดเทอมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเลิร์นนิ่งอีสท์ ผู้เชียวชาญภาษาจีนสำหรับเด็ก www.learningeast.com ทดลองเรียนฟรี Tel: 02-7167836, 083-5469598